top of page

Algemene Voorwaarden Heeren van Eijck 

Deze algemene voorwaarden is van toepassing op Heeren van eijck  

Artikel 1. Algemeen

1. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, of Voorwaarden.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen, diensten of overeenkomsten verricht door of aangegaan door Heeren van Eijck gevestigd te Zwijndrecht.

2. Bijzondere, van de voorwaarden van Heeren van Eijck, afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen, de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort van kracht.

3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4. Indien de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing en worden expliciet van de hand gewezen tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Heeren van Eijck is ingestemd.

5. Heeren van Eijck behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De bij opdracht geleverde voorwaarden gelden voor het gehele traject en zullen niet tussentijds door Heeren van Eijck worden veranderd.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële opdrachtgevers tot aangaan van een aankoop tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. De opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Heeren van Eijck, inclusief omzetbelasting.

3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldig- heidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4. Gegevens betreffende het aangebodene, evidente onjuistheden zoals eigenschappen, maten, matrialen, e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Heeren van Eijck bij de aanbieding verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Voor geringe afwijkingen is Heeren van Eijck niet aansprakelijk.

5. Fouten in de prijsopgave, als gevolg van onder punt 4 van dit artikel, kunnen ook na de tot stand-koming van de overeenkomst door Heeren van Eijck worden gecorrigeerd. 6. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of levering van diensten wordt eerst bindend voor Heeren van Eijck na ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende opdracht-bevestiging.

7. Gegevens in drukwerken verstrekt door Heeren van Eijck zijn aan wijziging onderhevig, zonder voorafgaand bericht, zij binden Heeren van Eijck niet.

Artikel 4. Wijziging van de opdracht

1. Wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht/ overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Heeren van Eijck ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien zich prijsverhogende factoren voordoen, waaronder prijstijgingen van toeleveringsbedrijven dan mag Heeren van Eijck de prijzen dien overeen-komstig verhogen.

4. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen over-eengekomen levertijd door Heeren van Eijck buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5. Heeren van Eijck stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een prijswijziging als gevolg van omstandigheden in dit artikel genoemd.

 

Artikel 5. Annuleren

1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Heeren van Eijck reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Heeren van Eijck gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Heeren van Eijck als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Heeren van Eijck te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Heeren van Eijck zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schade-vergoeding te vorderen.

Artikel 6. Leveringstermijnen

1. Heeren van Eijck zal de de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht nemen doch deze zullen nimmer gelden als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Heeren van Eijck schriftelijk in gebreke te stellen.

2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Heeren van Eijck zijn de goederen of diensten te leveren. Bij overschrijding van de levertijd zal Heeren van Eijck in overleg treden met de opdrachtgever.

3. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7. Gedeeltelijke levering

1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

 

Artikel 8. Aanbetaling

1. Heeren van Eijck is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 40% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Heeren van Eijck de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

 

Artikel 9. Materialen

1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

2. Goederen die Heeren van Eijck tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan haar toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine model- veranderingen) van of aan de door Heeren van Eijck doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 10. Uitbesteding werk aan derden

1. Opdrachtgever machtigt Heeren van Eijck om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde partij, op een door Heeren van Eijck gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 11. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen datgene wat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat evenwel onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Heeren van Eijck op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Heeren van Eijck tijdig kan beschikken over:

A. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen

en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Heeren van Eijck; het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd; voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen; aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; recente tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen. Informatie m.b.t. wortels en boom stronken in de grond. B. C. D. E. F. 2.

3. Indien de opdrachtgever de levering of verwijdering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige afvoer, aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdracht-gever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Heeren van Eijck voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13. Reclame

1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Heeren van Eijck terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 (vijf) dagen na de dag van de levering Heeren van Eijck wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Bij ernstige gebreken dient de opdrachtgever bij aangetekend schrijven Heeren van Eijck op de hoogte stellen. Indien deze termijn is verstreken, zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van de gebreken, worden de goederen door de opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd.

2. Heeren van Eijck dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

3. Indien de reclame naar het oordeel van Heeren van Eijck juist is, zal zij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Heeren van Eijck is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht:

1; daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

 

2. nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

3. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge
van dagelijks gebruik; 

4 verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de
inwerking van licht of weersinvloeden;

5. enige andere van buiten afkomende oorzaak.

2. Heeren van Eijck is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Heeren van Eijck of van hen die door Heeren van Eijck te werk zijn gesteld.

3. Heeren van Eijck is niet gehouden geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Heeren van Eijck.

4. Indien blijkt dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele vervolg schade.

5. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade/ vervolgschade aan kabels, leidingen of wortels welke zich in het terrein bevinden en niet duidelijk zijn aangegeven door opdrachtgever aan Heeren van Eijck.

 

Artikel 15. Garantie

1. Door Heeren van Eijck wordt 5 (vijf) jaar garantie verstrekt op de uitvoering van de constructie van het werk. 2. Door Heeren van Eijck wordt 3 (drie) jaar garantie

De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen

verstrekt op de levensduur van alle door Heeren van Eijck aangeleverde materialen van het werk.

3. Indien bij een toeleverancier van Heeren van Eijck een meer beperkte garantie(duur) van toepassing is, worden de onder 1. en 2. genoemde garanties beperkt tot de duur van de desbetreffende garanties van de toeleverancier.

4. Garantie geldt alleen bij normale /gewone weeromstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het niet blootstellen aan te grote vochtigheid, niet reinigen met een hogedrukreiniger.

5. De garantieplicht vervalt indien:

1. Er aan het bouwwerk reparaties of andere
werkzaamheden, zonder de schriftelijke
toestemming van Heeren van Eijck, zijn verricht;

 

2. De constructie niet jaarlijks wordt geïnspecteerd en bij een geconstateerd gebrek Heeren van Eijck onverwijld wordt ingelicht teneinde het
geconstateerde gebrek te kunnen verhelpen;

3. Weerkanten dienen twee maal per jaar te zijn
geïnspecteerd;

4. Er delen of een deel van het bouwwerk zijn/is
behandeld met een verf en deze niet jaarlijks
worden/wordt bijgewerkt;

5. Delen van het bouwwerk, zoals o.a. het dak, worden
gebruikt waarvoor ze niet zijn bedoeld;

6. Aanpassingen aan het bouwerk, niet door Heeren van Eijck aangebracht of schriftelijk zijn goedgekeurd,
vallen buiten de garantie.

 

Artikel 16. Retentierecht

1. Wanneer Heeren van Eijck goederen van de opdrachtgever onder zich heeft en de financiële omstandigheden van de klant goede gronden geven om aan te nemen dat deze zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Heeren van Eijck heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Heeren van Eijck geen volledige betaling inzake een gesloten overeenkomst (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Heeren van Eijck.

2. Heeren van Eijck heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

3. Op enigerlei wijze in verzuim is, of na het sluiten van de Overeenkomst in een omstandigheid raakt, waardoor Heeren van Eijck goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en op verzoek van Heeren van Eijck niet voldoende zekerheid daarvoor kan bieden;

4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 18. Wanprestatie en ontbinding

1. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

A. de andere partij één of meer verplichtingen

voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Heeren van Eijck heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;

1. de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;

2. de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;

D. de andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten;

E. Heeren van Eijck is, indien zij op lid 1 van dit artikel een beroep doet, gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Heeren van Eijck reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Heeren van Eijck op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

Heeren van Eijck is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van

A. overmacht;

B. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht of weersinvloeden;enige andere van buiten afkomende oorzaak.

C. Heeren van Eijck is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Heeren van Eijck of van hen die door Heeren van Eijck te werk zijn gesteld.

D. Heeren van Eijck is niet gehouden geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Heeren van Eijck.

E. Opdrachtgever dient beschadiging en diefstal van goederen en/of het bouwwerk op zijn terrein te voorkomen. Bij verwijtbaar nalatigheid is opdachtgever aansprakelijk voor de schade.

 

Artikel 20. Oplevering

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Heeren van Eijck dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van acht (8) dagen nadat Heeren van Eijck schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

2. Kleine gebreken zullen door Heeren van Eijck zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Heeren van Eijck slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die haar binnen dertig (30) dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Heeren van Eijck valt toe te rekenen

3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Heeren van Eijck niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden.

 

Artikel 21. Betaling

1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen in beginsel te geschieden binnen veertien (14) dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle betalingen dienen zonder enige opschorting, aftrek of verrekening te geschieden.

3. Enkel door het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim.

4. Als moment van betaling geldt steeds het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening van Heeren van Eijck is bijgeschreven.

5. Heeren van Eijck is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 2 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de (volledige) betaling van de door de Heeren van Eijck aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de opdrachtgever aan Heeren van Eijck de

buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

6. Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Heeren van Eijck aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend

7. conform het Besluit vergoeding voor buiten- gerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag na het intreden van het verzuim niet alsnog na aanmaning binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Heeren van Eijck wordt voldaan.

8. Voor zover de opdrachtgever handelde in de uit- oefening van een beroep of bedrijf dan maakt Heeren van Eijck in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 125,00 (zegge honderdvijfentwintig Euro)voor iedere gedeeltelijke of volledig niet betaald gelaten factuur.

 

Artikel 22. Gebruik van internet als communicatiemiddel

1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Heeren van Eijck en de opdrachtgever, is Heeren van Eijck niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Heeren van Eijck.

 

Artikel 23. Intellectuele eigendomsrechten

1. Op alle door Heeren van Eijck verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveel- voudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heeren van Eijck.

2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Heeren van Eijck en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

3. Bij geen gehoorgeven aan dit verzoek m.b.t. de in het eerste en tweede lid bedoelde onderwerpen van dit artikel kan door Heeren van Eijck aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van € 750,00 (zegge zevenhonderdenvijftig Euro).

 

Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

1. Op alle door Heeren van Eijck aanbiedingen of gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

3. Deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel25.Geschillen

1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen aanbiedingen of gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Heeren van Eijck, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

2. Zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page